BIBLIOGRAPHY

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasow Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw Bernardynskiego we Lwówie (Town and County Records from so-called Bernardin Archives). Lwów 1935

Anonim tzw. Gall Kronika polska. Przelozyl R. Grodecki, Bibl. Narodowa, seria I, nr 59, Wroclaw-Warszawa-Krakow 1965

Architektura Polska        Arkady, Warszawa 1966         Red. inz. arch. Ewa Bieganska

Banaszkiewicz J.        Podanie o Piascie i Popielu (Piast and Popiel legend). Warszawa 1985

Barvynski, dr, Bohdan     Konaszewyczi w Peremyskij zemli v XV i XVI stulitiu. Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka t. C. Jubilejnyj zbirnyk na poszanu akad. Kiryla Studynskoho, cz. II. Praci istoriczni (Konashevich family in Przemyls land in XV and XVI century. Notes of Shevtchenko Society vol. C50. Anniversary collection by Kiril Studinski, part II.) Historic Works, Lviv 1930 strony 10-175

Bendza, M.     Prawoslawna diecezja przemyska. Warszawa 1984, s. 147

Brueckner A.,   Slownik etymologiczny jezyka polskiego (Etymologic dictionary of Polish language), Warszawa 1970

BRZEZIŃSKA, ANNA   Piast zjadł Popiela, Polityka no. 3/2004

Cholodecki,   Bialynia    Sanockie w roku 1846 (Sanok region in 1846). Lwów 1906

Chwalewicz, Edward Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiatek przeszlosci w Ojczyznie i na obczyznie. W ukladzie alfabetycznym wg. miejscowosci. (Polish collections. Archives, libraries, furniture, galleries, museums and other collections of the former times in the country and abroad.) Krakow 1916

Dabkowski, P.    Szkice z zycia szlachty sanockiej w XV stuleciu (Notes on life of Polish Nobility of Sanok Region in 15 cent.) Lwów. 1923

Dlugosza, kanonika krakowskiego, Dziejow Polski ksiag dwanascie (Dlugosz's, the Cracovia canon, Annals of Poland, twelve volumes). T. I., Krakow 1867 s. 72-83

Dunin –Borkowski, Jerzy hrabia i dr. M. Dunin-Wasowicz    Elektorowie krolow Wladyslawa IV, Michala Korybuta, Stanislawa Leszczynskiego i spis stronnikow Augusta III (Electors of the kings Vladislav IV, Michael Coribut, Stanislaus Leszczynski and list of partisans of the king August III). Lwów 1890

Dunin-Borkowski, J. Seweryn     Spis nazwisk szlachty polskiej (Register od Names of Polish Nobility). Lwów 1887

Dworzaczek, P.    Genealogia (Genealogy). Warszawa1959. PWN

Enciklopedia ukrainoznawstwa, tom 6, s.2263, HTSZ 1970, reprinted in Lviv 1996 , in Ukrainian

Encyklopedia wojskowa. Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej Wojskowego Instytutu Naukowo-Oswiatowego. Pod redakcja mjr Ottona Laskowskiego. Warszawa 1936, Tom VI, Zeszt 51, s. 688

Estreicher, Karol      Bibliografia polska XIX stulecia. Tom VII. Dopelnienia [P-Z]. (Polish bibliography of XIX century, Vol. 7. Amendment [P-Z]). Krakow, 1882

Estreicher, Karol      Bibliografia polska XIX stulecia. Tom III [L-Q]. (Polish bibliography of XIX century, Vol. 3. [L-Q]). Krakow, 1882

Estreicher K. Bibliografia Polska. Czesc 3 (Obejmujaca druki stoleci XV-XVIII w ukladzie abecadlowym)   Polish bibliography. Part 3. (Prints of XV-XVIII, alphabetically)- Krakow 1913-T XXV

Fastnacht, Adam    Sanok. Materialy do dziejow miasta do XVII w. Brzozow 1990

Gerent, Piotr        Zarys dziejow prawoslawnej diecezji przemyskiej. s. 6-29 ; W: Szematyzm. Katalog swiatyn i duchowienstwa prawoslawnej diecezji przemysko-nowosadeckiej (Stan na 31 II 1999). Opracowali ks. Roman Dubec i ks. Julian Felenczak. Wydane przez Instytut Kultury Prawoslawnej. Gorlice 1999

Gorzynski S., Kochanowski J., Herby Szlachty Polskiej (Polish Nobility Coat of Arms). Warszawa 1990. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Alfa

Hejnosz, W.    Ius Ruthenicale. Przezytki dawnego ustroju feudalnego na Rusi halickiej w XV wieku (Ruthenian law. Remainings of former feudal system in Halich Ruthenia in 15 cent.) Lwów. 1928

Hertel J.    Imiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym sredniowieczu (Anthroponymy od Piast dynasty in early Middle Ages), Warszawa 1980

Histoire de la Mort tragique et prodigieuse, de Popiel Roy de Pologne. Duquel les tirannique actes se peuuent conformer a son successeur Henry de Vallois. A Paris, Jaques le Borgue 1589. (informacja u Karola Estreichera, Bibliografia Polska. Tom 25)

Hruszewski Michal        Historya Ukrainy-Rusi tom IV, rozdzial III. Kijow 1908.

Jablonowski, A.    Polska XVI wieku pod wzgledem geograficzno-statystycznym, T. VII, cz.1 i 2., Rus Czerwona. Zrodla Dziejowe T. XVIII, cz. I i II (Poland in 16 cent., geografic and statisctic information, vol.7, part 1 & 2., Ruthenia proper. Sources vol. 17, part 1 & 2). Warszawa 1902-1903

Koczorowski, Eugeniusz    Pogrom Krzyzackiej armady. Miniatury historyczne, Bellona, Warszawa 2003

Kukiel, Marian Dzieje Polski Porozbiorowe 1795-1921. Spotkania. Paris 1983, s. 483

Kuropatnicki, E.A.    Geografia albo dokladne opisanie krolestw Galicji i Lodomeryi (Geography, or exact description of the Kingdom of Galicia and Lodomeria). We Lwówie. 1858. s. 166

Labuda G.    O najstarszych imionach dynastii piastowskiej. w:Biedni i bogaci: studia z dziejow spoleczenstwa i kultury , ofiarowane Bronislawowi Geremkowi w szesciedzsiata rocznice urodzin( komitet redakcyjny Maurice Aymand...et al.), (The oldest names of Piast dynasty in: Poor and Rich: Studies on history of society and culture, presented to Mr. Bronislaw Geremek on his 60th birthsday). Warszawa: PWN, 1992

Leszczyc, Zbigniew    Herby rodow polskich/wydanie w opracowaniu Mieczyslawa Paszkiewicza i Jerzego Kulczyckiego; spis rodow szlacheckich sporzadzony przy wspoludziale Teresy Korzeniowskiej (Blazons of Polish Nobles/ by Mieczyslaw Paszkiewicz and Jerzy Kulczycki; register of noble Families  in cooperation with Teresa Korzeniowski). London: Orbis Books, 1990

Library of Congress, USA

Lojek, Jerzy    Wokol sporow i polemik (Around arguments and polemics), Wyd. Lubelskie, Lublin 1991

Lozinski, W.    Prawem i lewem. Obyczaje na Rusi Czerwonej za panowania Zygmunta III (Customs in Ruthenia proper during reign of the king Sigmund III). Lwów 1903

Lypynskyi, Vyacheslav, 1882-1931, ed. Z dziejow Ukrainy; ksiega pamiatkowa ku czci Wlodzimierza Antonowicza, Paulina Swiecickiego i Tadeusza Rylskiego, wydana staraniem Jozefa Jurkiewicza [et.al] pod red. Waclawa Lipinskiego. (History of Ukraine; commemorative book in honor of Wlodzimierz Antonowicz, Paulin Swiecicki i Tadeusz Rylski), published by Jozef Jurkiewicz, editor Waclaw Lipinski. Kijow, Drukowano w Krakowie, D.E. Friedlein, 1912

Mackiewicz-Cat, Stanislaw     Klucz do Pilsudskiego (The key to Pilsudski), Iskry, Warszawa 1992

Malachowski    Z bior nazwisk szlachty z opisem herbow wlasnych familiom zostajacym w krolestwie Polskim i Wielkim Ksiestwie Litewskim przez Piotra Nalecza Malachowskiego (Register of names of nobility with description of armorial bearings in the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania). Lublin 1805

Marcinek, R., Slusarek K.     Materialy do geneqalogii szlachty galicyjskiej, Czesc I (Materials to genealogic studies of Galicia's nobility, Part I). Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica". Krakow 1996

Maslanka, Julian Literatura a dzieje bajeczne. PWN. Warszawa 1990

Military Encyclopaedia. Military Knowledge Society and Military Institute of Science and Education, editor major Otto Laskowski. Warszawa 1936, Vol. VI, block 51, p. 688

Niesiecki    Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. Powiekszony dodatkami z pozniejszych autorow, rekopisow, dowodow urzedowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza (Extended Polish Armorial by Kaspar Niesiecki S.J. with later Authors, scripts, documents and published by Jan Nepomucen Bobrowicz). Tom VII., Lipsk 1841

Niesobski, Mariusz    Popularny Herbarz Rodzin i Rodow Polskich (Popular Armorial of Families and Clans of Polish Nobility). KADEMM, Tychy

Nowak-Jezioranski, Jan    Wojna w eterze (The radio war), Znak, Krakow 1991

Paprocki, B.    Herbarz rycerstwa polskiego (Armorial of Polish Knights). Krakow 1858

Pietruski, Oswald    Elektorow poczet, ktorzy niegdys glosowali na elektow najjasniejszych Krolow Polskich. Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanislawa Augusta roku 1764. (Registry of electors voting for Their Majesties The Kings of Poland. Johannes Casimirus in 1648, Johannes III in 1674, Augustus II in 1697 and Stanislaus Augustus in 1764.) Lwów 1845

Pobog-Malinowski, Wladyslaw     Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 (The newest political history of Poland 1864-1945), t. I, Paryz 1953, t. II, Londyn 1956, t. III, Londyn 1960

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowinskiej (Register of Nobility of Galicia and Bukovina). Lwów 1857

Polska Encyklopedia szlachecka (Polish Encyclpaedia of Nobility).

Polski Slownik Biograficzny (Polish Biografic Dictionary). Warszawa

Popiel, P.    Rodzina Popielow Herbu Sulima Z Przydomkiem Chosciak. Rys Historyczny (The Popiel-Sulima Clan, Family with by-name Chosciak). Krakow 1936. Nakladem Rodziny.

Prochaska, Antoni    Materialy archiwalne, wyjete glownie z metryki litewskiej (Archival materials from Lithuanian Registry). Lwów 1890, s.59

Przetakiewicz, Zygmunt    Od ONR-u do PAX-u, Ksiazka Polska, Warszawa 1994

Przydomki Polskie, Litewskie i Rusinskie. Zebral Aleksander dr Stekert, Krakow 1897, nakladem Autora.

Rzeczpospolita OnLine     Dziedzic wrocil      Magazyn Rzeczpospolitej 04.06.99 Nr 22

Sanok:dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcja Feliksa Kiryka. Krakow: 
Wydawn. i drukarnia Secesja, 1995

Siarczynski, F.    Galicja czyli slownik historyczno- geograficzno statystyczny Krolestwa Galicji (Galicia, or Historic-Geografic and Satistic Discionary of the Kingdom of Galicia). Ossolineum, rekopis 1826.

Siwicki Mikolaj,    Dzieje Konfliktow Polsko Ukrainskich. (Polish-Ukrainian conflicts). Tom trzeci. s.249, Warszawa 1994

Skorowidz miejscowosci Rzeczpospolitej Polskiej opracowany na podstawie wynikow pierwszego spisu ludnosci z dnia 30 wrzesnia 1921 i innych zrodel urzedowych, T.XIII, woj. Lwówskie, (Index of Polissh Republic towns and townships based on the first census of September 30, 1921 and other official sources, vol. 13 Lwów province) Warszawa 1924

Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego I Innych Krajow Slowianskich (Geographic Dictionary of the Polish Kingdom and other Slavic Countries) Wydany pod redakcja Bronislawa Chlebowskiego, Warszawa, 1892. Tom VIII.- Zeszyt 94 str. 50-51

Slownik nazwisk wspolczesnie uzywanych. Krakow 1990

Slownik Starozytnosci Slowianskich (Ancient Slavian Dictionary). T. 4. Ossolineum 1970

Slusarek, Krzysztof, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848. Krakow 1994. Księgarnia Akademicka

Spis Szlachty Krolestwa Polskiego z Dodaniem Krotkiej Informacji O Dowodach Szlachectwa. (Kingdom of Poland nobility registry with brief information on nobility proof) Warszawa 1851, reprint Warszawa 1991

Stupnicki, Hipolit    Herbarz Polski i imionospis zasluzonych w Polsce ludzi wszystkich stanow i czasow (Armorial and Names Register of men of merit of all times and states in Poland). Lwów 1855

Svistun, Filipp Ivanovich, 1844-1916. Prikarpatska Rus pod vladieniem Avstrii 1850-1896.2., dop. izd. (Izd. O.A. Markova) nachalo istorii Amerikanskoi Rusi. Napisal Petr Kokhanik. Izdatel Petr. S. Gardyi. Trumbull, Conn., P.S. Hardy,
1970. 645p.

Swietek, Ryszard    Lodowa sciana. Sektery polityki Jozefa Pilsudskiego 1904 - 1918, Krakow 1998

Szymanski, J.    Herbarz Sredniowiecznego Rycerstwa Polskiego (Armorial of Polish Knights of Middle Ages). PWN, Warszawa 1993

Uruski    Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, opracowany przez Seweryna hrabiego Uruskiego (Armorial of Polish Nobility by Severin count Uruski). Warszawa 1906, T. 14

Wankowicz, Melchior      Bitwa o Monte Cassino, Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1991

Wesolowski, Zdzislaw P.    The Order of the Virtuti Militari and it's Cavaliers 1792-1992, Miami, Florida

Wolczko-Kulczycki, Iwan   Istorija siela Kulczyc i rodu Drago-Sasiw, Drogobicz, Wydawnicza firma Widrodzenija, 1995

Wyrostek, L.    Rod Dragow-Sasow na Wegrzech i Rusi Halickiej (The Clan of Drag-Sas in Hungary and Halich Ruthenia). Krakow 1932

Zycie Warszawy, 18 czerwca 1986     Zabytkom na odsiecz ( Helping historical monuments)

 

Bibliography compiled by Jan Popiel

Poprzednia strona | Strona domowa | Nastepna strona


[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 11, 2007
Copyright © 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.